Ekstern prosessledelse

Målet er å få til mer, med bedre resultat, raskere og med et minimum av konflikter. Kontakt Ann-Heidi@demokratitanken.no om du trenger ekstern prosessleder av endrings-, omstillings- eller innovasjonsprosess i din virksomhet.

Large dreamstime xxl 106174053

Jeg hjelper deg lede, innovere, endre og omstille virksomheten for å møte fremtidens utfordringer - effektivt, med godt arbeidsmiljø og omdømme, bærekraftig og med god økonomi! .

Hvordan

Veien til organisasjonslæring og tverrfaglig samarbeid går gjennom velfungerende arenaer for erfaringsdeling og konflikthåndtering. Jeg gjennomfører derfor mobiliserende organisasjonsendrings-, innovasjons og omstillingsprosesser i organisasjoner, samt trener dine ledere til å bli effektive endringsagenter selv. 

Metoden er skapning av målrettet handling med og av aktørene i organisasjonen. En slik tilnærming gir muligheter for parallelle og integrerte planleggings og læringsprosesser i organisasjonen, og med organisasjonens omgivelser. Effekten blir raskt bygging av kapasitet, mobilisering av vilje, evne, og mestring, dannelse av mening, felles prioritering og handling, samt skaper kreativitet og innovasjonsrom. Dette gjør iverksetting av store og kompliserte endringer mulig, med minimalt med støy.  

Organisasjonen har selv den beste og mest effektive utgaven av virksomheten i egen kunnskapsbase, og nye ledelses og arbeidsformer får dette frem. Jeg lærer nøkkelpersonell i deres virksomhet hvordan de kan drive systematiske innovasjons-, endrings- og omstillingsprosesser selv, som del av det daglige arbeidet. Innovasjons-, endrings- og omstillingsarbeid blir noe dere gjør i kontinuerlige prosesser med de interne og eksterne aktørene dere trenger aksept og bidrag fra for å lykkes. Dere frigjør og kanaliserer den utviklingskraft og motivasjonen som finnes i egen organisasjon, og bygger stolthet, identitet og et attraktivt omdømme som del av prosessen.


Hva er behovet?

Alle virksomheter er i sterk endring. Særlig utfordrende er raske endringer i forbruksmønster, bærekraftutfordringer, teknologi, digitalisering og automasjon. Dette utfordrer på alle nivå av kombinasjoner av teknologi, mennesker, kunnskap, kultur og identitet – og gir uro og utrygghet i organisasjoner. 

Mange organisasjoner har lang historie og er viktige hjørnestensbedrifter eller samfunnsaktører. Selv små endringer gir potensielt store konsekvenser, kan være vanskelige å forutsi, og gir stor uro internt, politisk og i samfunnene rundt. Jeg har erfaring fra større samfunns- og organisasjonsendrings, samt omstillingsprosesser i politisk styrte virksomheter, og kan hjelpe dere! 

 

Hvordan jobber jeg?

Sammen vil vi arbeide i prosess, der vårt mål for prosessen er å skape en organisasjon, som leverer på sitt oppdrag, er preget av trivsel og tillit og evner å respondere på endring. Sammen bygger vi kapasitet hos dere, slik at dere blir uavhengige av eksterne konsulenter. Prosessforløpet består av følgende faser;

● Forberedelse; Forankring og planlegging 

● Undersøkelse; Kunnskapsinnhenting og utsjekk i organisasjonen. 

● Forankring og grunnleggende rammer for neste steg (Visjon)

● Utvikling og belysning av mulige løsninger (Strategi)

● Valg av strategier og forankring av handlingsplaner/ tiltak for iverksetting i organisasjonen.

I forkant av verkstedene er det gjennomført registrerings og analysearbeid i form av intervjuer, datainnsamling/ elektroniske spørreundersøkelser. I verkstedet skjer de aktiviteter som krever menneskemøter for verdibaserte valg.

I verkstedsprosessen er det et ideelt krav at deltakerne skal anses og behandles likeverdige, og at de opptrer autentisk. Verkstedprosessen handler om de mellommenneskelige forhold og psykologiske prosesser, der det er en kontrakt om visse prinsipper som deltakerne inviteres til å følge.

Vi legger til grunn frihet og ansvar, men gjør oppmerksom på at utbyttet alltid står i forhold til måten en velger å engasjere seg. Dette bygger på grunnleggende overbevisning om og erfaring for at mennesker tar ansvar når de oppdager at det gjør en forskjell. Her ligger noe av nøkkelen til å bli en framtidsrettet og endringsdyktig virksomhet som kan løse utfordringer og benytte muligheter raskt og smidig. Myndiggjorte medarbeidere fordrer et lederskap som evner å gjøre handlingsrommet tydelig og slippe medarbeiderne til.

Vellykket prosessgjennomføring krever bevissthet og forankring rundt valg som:

·         Hensikt (hvorfor),

·         Hva (mål og resultat),

·         Hvem (berørt, eierskap, interne versus eksterne, parter og parts-rettigheter),

·         Rammer (Retningslinjer, frister, begrensninger pålagt),

·         Ressurser (arbeidskraft, kompetanse, penger, tid, sted, materiell mm),

·         Ansvar (organisering, mandat, struktur nødvendig for endring),

·         Hvordan (Prosessdesign som integrerer alle punkt ovenfor i en helhet som fungerer etter målsettingene).

Jeg tar ansvar for at helheten blir ivaretatt med mitt prosessdesign. I våre samarbeidende prosesser legger jeg til grunn frihet og ansvar, der utbyttet alltid står i forhold til måten en velger å engasjere seg. Dette bygger på grunnleggende overbevisning om og erfaring for at mennesker tar ansvar når de oppdager at det gjør en forskjell. Nøkkelen til å bli en framtidsrettet og endringsdyktig virksomhet som løser utfordringer og benytter muligheter raskt og smidig bygger på dette. Myndiggjorte medarbeidere fordrer et lederskap som evner å gjøre handlingsrommet tydelig og slippe medarbeiderne til. 

Ta kontakt med Ann-Heidi@Demokratitanken.no om dette høres spennende ut og er noe som din virksomhet vil prøve. Mobil 901 50994. 

Bilde illustrasjon:

© Creative Commons Zero (CC0)