Er dere klar for suksess?

Står dere i kompliserte beslutninger, vanskelige veivalg og trenger avklaring fort? I løpet av 4 timer får dere frem kunnskapen dere trenger, og bygger samtidig kapasitet i laget til å lykkes!

Large dreamstimefree 8240139

Velkommen til spennende og kapasitetbyggende prosess, for individ, organisasjon og samfunn!


Hvem
De deltakerne du som oppdragsgiver mener er de rette, inviteres til et 4 timers møte. Deltakerne engasjerer seg i de tema som muliggjør at dere når målene sammen, og forplikter seg til egen innsats.


Hva

Velkommen til spennende prosess, om dere er klar for å skape resultater! Raskt, engasjerende og effektivt gjennom en intens, målrettet og kreativ arbeidsprosess som effektivt sorterer i utfordringene, identifiserer muligheter og tilgjengelige ressurser, og utvikler et kollektivt ansvar for løsningen. 

På 4 t gjennomfører vi en utviklingsprosess for mellom 7 til 200 personer i din organisasjon, som gir deg som leder det kunnskapsgrunnlaget du trenger for å skape suksess raskt basert på de ressurser dere har!

Tema og saker egnet for metoden er all endrings-, omstillings-, utviklings- eller innovasjonsbehov som er komplekse, involverer mange ulike interessenter, der det haster å finne gode og om-forente løsninger raskt!

Avgjørende forutsetninger er at dere er ÅPEN for å LYKKES RASKT i en DEMOKRATISK prosess med de AKTØRENE som har AVGJØRENDE RESSURSER dere er AVHENGIG AV for å få SUKSESS!

Jeg som prosessleder bistår dere! Metoden er like godt egnet om dere trenger evaluering-, utviklings-, innovasjons- eller endringsprosess for å komme videre sammen. Metoden øker motivasjonen til den enkelte, bygger kapasitet i organisasjonen, og gir solid og forankret kunnskap dere kan bygge trygge strategiske beslutninger på. I prosessen blir den enkelte deltakers initiativ, kunnskap og vilje frigjort slik at din virksomhet får nytte av de ressurser dere har, raskt og uten opprivende konflikter!


Hvorfor

Metoden bygger raskt kapasitet for målrettet utvikling i individer og organisasjoner. En felles prosess i møte med noe som er stort, komplisert, med svært motstridende interesser og sterke følelser kan  bygge forankret kapasitet for endring og utvikling raskt!

Gjennom prosessen får aktørene anledning til å evaluere det de er del av, bidra til felles suksess nå, og bygge kultur for hvordan møte fremtidige endrings-, utviklings- og innovasjonsprosesser. Lærdommen fra prosessen kan slik gi fortrinn i kommende prosesser, der dere som individer, organisasjon og samfunn oppnår mer sammen!


Hva 
Deltakerne samles etter målrettet invitasjon. De inviterte er de personer Oppdragsgiver mener er rette deltakere, med kritisk kunnskap, interesse eller ressurser viktige for suksess. Fasilitator arbeider i kreative verkstedprosesser med bruk av metoder som bla Open Space Technology og Theory U. Det kreves ingen forkunnskap eller forberedelse for å delta.

Det skriftlige som produseres i møtet vil inngå i rapport fra prosessen for videre lokalt arbeid. Om møtet avklarer behov for videre arbeid, kan nye møter etter samme metodikk suppleres med lederutviklings- eller  organisasjonslæringsaktiviteter og settes sammen i et helhetlig prosessforløp etter nærmere avtale. 


Tilbud
For de kjappe: Ved påmelding før 1.12.2019, for møte i januar 2020, honorar kr 9 500,- 


Ved påmelding etter 1.12.2019, for gjennomføring av prosesser i perioden januar til 20.juni 2020, honorar kr 24 900,- 


Sørvisavtale 

Oppgitt pris inkluderer prosessledelse av møte som beskrevet ovenfor. 

Oppdragsgiver stiller med hjelp til praktisk tilordning og rydding av egnet møtelokale, er ansvarlig for informasjon og invitasjon til møtet, og dekker alle kostnader til møtelokale, bevertning og nødvendig materiell i tråd med Oppdragsavtale.

Inkludert er forberedende digitalt møte med Oppdragsgiver på inntil 1 time der tema for møtet, fastsetting av deltakere, og praktiske forhold rundt avvikling avklares og gir rammer for Oppdragsavtale.

Representant fra Demokratitanken AS er til stede i avtalt møtelokale minimum 3 timer før hovedaktivitet avholdes, og i inntil 1 time etter avsluttet aktivitet.

All skriftlig dokumentasjon som produseres i møtet samles sammen og gis oppdragsgiver i etterkant av møtet. 

Rapport fra prosessen følger siste faktura til Oppdragsgiver. 


Opsjon på videre arbeid 
Om Oppdragsgiver finner at møtet resulterer i behov for nye møter, læringsaktivitet, rådgivning, coaching eller prosessledelse i organisasjonen tilknyttet oppfølging av igangsatt prosess, forplikter Demokratitanken AS seg til å prioritere slik aktivitet ovenfor Oppdragsgiver fremfor andre oppdrag.
Oppdragsgiver får 25 % rabatt på ordinær pris for avledede aktiviteter eller prosesser, om avtale om slike skjer innen 2 måneder etter at hovedaktivitet er avholdt. For hvert oppdrag inngås ny Oppdragsavtale.


Faktura og avtaleforhold

 • Avtalt Oppdragspris går frem av Oppdragsavtale. I tillegg kommer reise-, oppholds- og kostutgifter etter regning.
 • Demokratitanken AS forplikter seg til å diskutere samlet mest gunstige møte-, reise- og oppholdsalternativ med Oppdragsgiver. Ved valg av løsning skal en se samlet avvikling av arrangement, reisetid, reisemåte, kost og losji, slik at tidsbruk og rammer for konsulent og oppdrag blir forsvarlig.    
 • I etterkant av Oppdragsamtale sendes Oppdragsavtale, samt faktura for 1/ 4 av avtalt Oppdragspris digitalt til Oppdragsgiver. 
 • Ved signering av Oppdragsavtale forfaller første faktura til betaling. Oppdragsavtalen er forpliktende for begge parter når betaling er skjedd.  
 • Andre faktura sendes Oppdragsgiver med betalingsfrist 1 uke før Oppdragsdato for møtet. Denne fakturaen må være betalt innen møtet avholdes.
 • Ved manglende betaling til avtalt dato vil Oppdragsgiver bli kontaktet per telefon og epost, der avklaring forventes om møtet skal avholdes og tidspunkt for snarlig innbetaling.
 • Kommer ikke partene til enighet, termineres avtalen fra denne dato. Avtalt total Oppdragspris med tilkommende reise-, kost- og losjiutgifter som er påløpt Demokratitanken AS forfaller til betaling med frist 14 dager.
 • Om Oppdragsgiver ikke ordner lokalet i tråd med Oppdragsavtale, forutsetter Demokratitanken AS at Oppdragsgiver har avtalt med møtelokale- og bevertingsansvarlige i tråd med Oppdragsavtalen. 
 • Må representant fra Demokratitanken AS inngå i rydding og tilordning av lokalet, medfører det en tilleggsavgift av kr 5000.
 • Representant fra Demokratitanken AS kan terminere Oppdragsavtalen om møtet ikke kan gjennomføres i tråd med Oppdragsavtalen, grunnet manglende egnet lokale eller rammer for arrangementet. 
 • Når Oppdraget er løst i tråd med Oppdragsavtale forfaller siste 1/ 4 av Oppdragspris, med sluttoppgjør for reise-, oppholds- og kostutgifter. I tillegg tilkommer eventuelt tilleggsavgift.
 • Oppdragsgiver mottar Oppdrags-dokumentasjon i form av rapport som kan danne grunnlag for videre arbeid internt, og gir rammer for bruk av opsjoner for nye prioriterte oppdrag og rabattert pris. 
 • Demokratitanken AS gjør oppmerksom på at vi samarbeider med inkassoselskap, og inndriving av utestående blir håndtert av tredjepart, med de kostnader dette medfører!    

Konfidensialitet 
Alle opplysninger som Demokratitanken AS blir kjent med som følge av avtalen og prosessbistand er konfidensiell.


Eventuelle spørsmål, intervju eller annen informasjondeling fra prosesser som krever Demokratitanken AS sin deltakelse avklares med Oppdragsgiver. 


Kontakt oss NÅ!  Jo fortere dere gjennomfører prosessen, jo raskere skaper dere grunnmur for gode utviklingsprosesser sammen!  


Ring mobil +47 901 50994 eller send epost til Ann-Heidi@Demokratitanken.no. Les mer om våre tilbud på www.Demokratitanken.no


Tilknyttet bilde er fra dreamstimefree_8240139.