Hvordan bygge rask kapasitet for bærekraftig handling i og på tvers av organisasjoner og samfunn?

Vi må få til bærekraftig handling fortere og i prosesser der mange ulike aktører handler bedre sammen. Dagens metode med møter og prosesser som krever at alle involverte dukker opp på samme fysiske sted og forplikter seg til samordnet handling fungerer ikke godt nok og fort nok.

Large glade folk

Hvorfor?

Jorden som vi kjenner den er under press. Vi må realisere FNs bærekraftmål innen 2030 om vi skal sikre en levedyktig planet, med gode levekår for alle. For å komme dit må vi alle lære nytt, akseptere forandring og opptre mer bærekraftig. Disse prosessene tar i dag for lang tid, krever for mye ressurser i tid og penger, og gir ikke ønskede resultater i form av effektiv iverksetting. Vi må handle mer effektivt, og få til mer på kortere tid og med mindre ressurssløsing. Demokratitanken gir dere infrastrukturen som løser problemene effektivt, bærekraftig og engasjerende! Demokratitanken gjør kunnskap enkelt tilgjengelig der du er, når du har behov, så lenge du har behov sammen med de som skal løse oppgavene sammen med deg. 


Hvordan?

Kunnskap tilpasset ansvar gir trygghet, MOT og kapasitet til bærekraftig handling!

Vi kobler relevante kunnskapsleverandører med organisasjoner som trenger å lære sammen raskt! Dere lærer sammen og danner nettverk på tvers av organisasjoner i privat og offentlig sektor;

 • Når dere trenger det.
 • På den måten dere trenger det.
 • Der dere er.
 • Så lenge dere trenger det.
 • Der aktivitetene integrerer de som løser oppgavene sammen!
 • For å gi dere mulighet til å utvikle mot, vilje og kapasitet til å opptre bærekraftig sammen.

I samskapende offentlig-private innovasjonsprosesser er Demokratitanken infrastrukturen som gjør samarbeid mulig for partene involvert.  


Hva?

1. Markedsplassen er digital og alle tjenester er tilgjengelig når du har tid og behov. 

2. Markedsplassen kobler enkelt sammen tilbydere av kunnskap og organisasjoner som søker kunnskap på en transparens, tillitsskapende og effektiv måte. 

3. Markedsplassen har integrert anbudsmarked, som gjør at du selv kan formulere hva du trenger og gjennomføre offentlig godkjente anbudsprosesser. 

4.  Markedsplassen har integrert systemadministrasjon som gjør det enkelt for organisasjonen å planlegge, kjøpe, distribuere, gjennomføre, dokumentere, evaluere og kvalitetssikre alle sider av sitt opplæringsansvar og -kompetansebehov for å være bærekraftig og konkurransedyktig.  

5. Markedsplassen har integrert e-læringsløsning som ivaretar bredden av opplæringstiltak

 • Online per video, tekst, lyd, bilde, animasjon, AR, VR, gamefication.
 • Digitale læringsnettverk, sertifiserings- og eksamensløsninger.
 • Sanntidsaktiviteter som coaching- og metorsirkler, webinarer og web-konferanser.
 • Offline-møter og læring i form av fysiske møter og konferanser. 
 • Markedsplassen ivaretar alle sider av opplæring på individ og systemnivå i og på tvers av organisasjoner. 

Vi er nå ferdig med konsept, og i prosess mot utvikling av  prototype. Utvikling av prototype vil blir støttet av Innovasjons Norge. Vi rekrutterer nå pilotkommuner som vil realisere prosjektet sammen med oss i form av innovasjonskontrakt, og investorer som kan tilføre selskapet kompetanse, nettverk og utviklingskapital. Vil dere bidra? Ta kontakt på epost Ann-Heidi @Demokratitanken.no eller ring 901 50994. 

Brosjyre Demokratitanken